Terms and Conditions

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len \”VOP\”) sa vzťahujú na

obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené

prostredníctvom systému elektronického portálu www.go2stage.sk (ďalej len

\”e-shop\”).

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na

diaľku prostredníctvom e-shopu www.go2stage.sk.

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou

kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona

č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

PREDÁVAJÚCI

Názov: go2stage s.r.o.

Adresa: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava

IČO: 477 01382

DIČ: 2024069707

Registrovaný Okresným súdom Bratislava I, vložka č. 97784/B

Nie sme platcami DPH.

(ďalej len \”prevádzkovateľ\” alebo \”predávajúci\”)

Kontaktné osoby

Erika Černajová

+421 911 373 007

go2stage@gmail.com

KUPUJÚCI

Kupujúcim v e-shope www.go2stage.sk je právnická osoba, ktorá odoslala

elektronickú objednávku prostredníctvom e-shopu www.go2stage.sk.

ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA (dalej len \”EO\”)

EO sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o

kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu a cenu tohto

tovaru, spracovaný systémom e-shopu.

2. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Podmienkou platnosti EO je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých náležitých

informácií v registračnom formulári.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a je uzatvorená

záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto

momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a

povinnosti.

Za podstatné podmienky zmluvy sa považujú hlavne:

 • obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet)
 • cena za tovar
 • cena za prepravu
 • spôsob doručenia a
 • spôsob úhrady za tovar.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito

obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi

súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci

dostatočným spôsobom a pred samotným uskutočnením objednávky

upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred

uzavretím kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch: tovar sa už nevyrába

alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného

tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite

kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že

kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka

prevedená späť na jeho účet, t.j. k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno

zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby

pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi

požiadavka o náhradu nákladov, ktorá vznikla v súvislosti s expedíciou

tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný

elektronickou poštou (e-mailom).

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu ak tak

urobí do 12 hodín od potvrdenia objednávky, ktorú zaslal predávajúci

kupujúcemu na e-mail go2stage@gmail.com. Storno zasiela kupujúci

výhradne e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, email,

tel. číslo a číslo objednávky. Následne bude objednávka považovaná za

stornovanú. O stornovaní objednávky bude kupujúci oboznámený

potvrdzujúcou správou na e-mail kupujúceho.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v

nasledovných prípadoch:

 • v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne

uvedené telefónne číslo, email, kupujúci je nedostupný, neodpovedá

na e-maily, atdˇ.)

 • v prípade, že kupujúci si zvolil spôsob platby na účet a do 72 hodín

neuskutočnil platbu,

 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným

spôsobom porušil obchodné podmienky

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom

zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať

kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci

zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka

prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr v lehote 14-tich

kalendárnych dní.

4. ZÁRUKA

Doručený tovar vždy obsahuje daňový doklad – pokladničný blok alebo

faktúru (zaslanú e-mailom). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť

dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

5. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou

(ďalej len \”rozpor s kúpnou zmluvou\”), má kupujúci právo na to, aby

predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu

odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď

výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže

kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To

neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel

alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou,

ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa

považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe

veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMUVY (zásielkový obchod)

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku

(v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 14 dní od

prevzatia tovaru (pre našich zákazníkov predlžujeme túto lehotu až na 30

dní). V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho

prostredníctvom e-mailu go2stage@gmail.com a písomne uvedie,

že odstupuje od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené aj

v písomnej forme s vlastnoručným podpisom najneskôr posledný deň 30

dňovej lehoty.

Postup na vrátenie tovaru

Tovar nám môžete vrátiť na základe nasledujúcich podmienok:

 • prostredníctvom e-mailu go2stage@gmail.com nás upovedomíte o

Vašej žiadosti na odstúpenie od zmluvy,

 • kupujúci vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • formulár a riadne zabalený tovar v originálnom nepoškodenom

balení aj s ochrannou fóliou zasiela kupujúci na adresu: go2stage

s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, (doporučujeme použiť baliaci

papier a ďalší kartónový obal alebo bublinkovú obálku, aby nedošlo

počas prepravy k znehodnoteniu pôvodných obalov a obsahu),

 • v prípade poškodenia originálneho balenia si spoločnosť go2stage,

s.r.o. vyhradzuje právo účtovať poplatok za poškodenie vo výške 5 €,

 • tovar nesmie byť použitý (v zmysle používania v exteriéry, možné je

skúšanie len doma),

 • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, faktúry a pod.).

Tovar zasielajte doporučene, odporúčame ho aj poistiť, nakoľko neručíme za

jeho prípadnú stratu na ceste od predávajúceho ku kupujúcemu. Zásielky na

dobierku neprijímame.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vráti kupujúci

predávajúcemu najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy

platbu za tovar.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za

akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti

tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný

alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu

zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru (v súlade

s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

7. CENOVÉ POMIENKY

Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%. Nie sme platcami DPH.

Dodacie a platobné podmienky sú uvedené v bode 9 a 10.

Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

8. DRUHY DOPRAVY A DODACIE PODMIENKY

Doprava pre SR

0 € pri CD– Slovenská pošta,

2 € pri LP– Slovenská pošta,

ZDARMA – osobný odber

Osobný odber je možný– po dohovore na tel. čísle 0911 373 007

Pri platbe vopred na účet tovar zasielame najneskôr do 48 hodín od prijatia

platby na účet. V prípade potreby vieme tovar odoslať v deň objednávky. Ak

máte špeciálne požiadavku, neváhajte nás kontaktovať.

Doprava pre ČR

1 € pri CD – Slovenská pošta, platba vopred na účet

3 € pri LP – Slovenská pošta, platba vopred na účet

Platba v CZK: Tatra banka, č.ú: SK03 1100 0000 0029 4346 0503

V prípade platby prevodom je nutné objednávku uhradiť najneskôr do 48 hod.

od potvrdenia objednávky, v opačnom prípade môže byť stornovaná.

Tovar, ktorý máme skladom, odosielame najneskôr do 2 pracovných dní od

pripísania platby na účet.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú

zákazníkom v objednávke. Doručenie trvá bežne prostredníctvom Slovenskej

pošty 2-5 pracovných dní.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite reklamáciu priamo u

prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ

zodpovednosť.

9. SPôSOB ÚHRADY

Prevod na bankový účet.

Platba v hotovosti formou dobierky.

Údaje pre platbu prevodom:

Banka: Tatra banka

IBAN: SK03 1100 0000 0029 4346 0503

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Platba v CZK: Fio banka, č.ú: 2701351996/2010

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA STRÁNKE WWW.GO2STAGE.SK

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.go2stage.sk sú z

časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť

aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci

neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám okrem prepravných

spoločností a štátnych úradov, v prípade kontroly.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho

zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Kupujúci má

právo svoj súhlas hocikedy písomne odvolať. Následne predávajúci jeho

osobné údaje zlikviduje v súlade so zákonom.

12. Reklamačný poriadok

Predmetom reklamácie je tovar zakúpený u predávajúceho prostrednictvom

e-shopu www.go2stage.sk alebo prostredníctvom.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodbalým

používaním produktu. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka

nevzťahuje.

13. Postup pri uplatnení reklamácie

Kupujúci vyplní formulár a spolu s fotodokumentáciu ho zašle e-mailom

na go2stage@gmail.com. Po emailovom potvrdení pošle reklamovaný tovar

spolu s kópiou faktúry na adresu: go2stage s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07

Bratislava. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia tovaru

predávajúcemu.

Predávajúci potvrdí emailom prijatie reklamácie a informuje v čo najkratšom

čase kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní

od prijatia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od

jej prijatia, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • opravou, ak sa jedná o odstrániteľnú chybu,
 • výmenou za nový tovar po dohode s kupujúcim,
 • odstúpením od zmluvy a vrátením peňažných prostriedkov kupujúcemu.

V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní, má kupujúci právo na

okamžité odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňažných prostriedkov za

reklamovaný tovar. Predávajúci odošle kupujúcemu stanovisko o vybavení

reklamácie formou emailu. V prípade uznanej reklamácie má kupujúci právo

na preplatenie poštovných nákladov na doručenie reklamovaného tovaru

predávajúcemu.

Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie či iným konaním

predávajúceho, má zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z.

o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov právo podať podnet na začatie alternatívneho riešenia

svojho sporu. Zoznam subjektov je dostupný na adrese https://www.mhsr.sk/

zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť

písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej

stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 29.12.2017. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo

zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.